Fremtidens landbrugsmodel – PERMECO

Bæredygtig driftsform på lavbundsarealer

Hvad er PERMECO?

Permecomodellen er en driftsform, der kombinerer permakultur og økosystemer i en bæredygtig landbrugsproduktion. Permeco vil gennem en bæredygtig ressourceforvaltning skabe kød og mælkeprodukter, hvor målet er at sætte et neutralt klimaaftryk, have lav miljøbelastning, samtidig med at dyrevelfærden og biodiversiteten på arealerne prioriteres højt – kort sagt! Et regenerativt landbrug.

Danmark og hele verden oplever i disse år på natur- og klimaområdet flere store udfordringer i form af tab i biodiversitet, udledninger af næringsstoffer til vandmiljøet og øget CO2-udledning til atmosfæren. I takt med at vi oplever, at både klimaforandringerne, tabet af biodiversitet og miljøforandringer i vandmiljøet omkring os bliver mere og mere synlige, begynder vi at fokusere på, hvor det er muligt at reducere disse belastninger. Samtidig øges jordens befolkning og der er behov for at brødføde flere.

FN’s verdensmål

FN’s verdensmål sætter også kurs mod en mere bæredygtig udvikling for både mennesker og for planeten.
Ud af de 17 mål vedrører landbrugsproduktionen de 6:

2 – stoppe sult
6 – rent vand og sanitet
12 – ansvarligt forbrug og produktion
13 – klimaindsatsen
14 – livet i havet
15 – livet på land

Danmark har derfor brug for varige og bæredygtige løsninger på udfordringerne med klima, miljøpåvirkninger og biodiversitet.

Permeco vil trække disse udfordringer i den rigtige retning og landbrugserhvervet kan i samspil med Permecos driftsform reducere sit aftryk på omgivelserne betydeligt.

Permeco er en helhedstankegang, hvor landbrugsproduktionen gentænkes i alle trin for at blive mest mulig bæredygtig i forhold til et lavt miljø- og klimaaftryk. På arealerne tages hele tiden udgangspunkt i de stedbundende jordressourser og potentialer for at sikre:

 • God jordstruktur
 • Lav udvaskning
 • CO2-lagring
 • Højere biodiversitet

I stalden tages udgangspunkt i en optimal dyrevelfærd for at sikre:

 • Mindre stress
 • Mere plads
 • Højere sundhed

I produktionen er der fokus på at producere:

 • Smagfulde mælkeprodukter med et naturligt højt indhold af vitaminer og mineraler.
 • Mørt kød med en god fedtmarmorering, der giver smag.

Gennem alle trin i produktionen fokuseres på genbrug af ressourcer, når det er muligt. De næste sider beskriver, hvordan Permeco arbejder med cirkulær bioøkonomi og konkret finder løsninger på udfordringerne med:

 • Miljøpåvirkning
 • Dyrevelfærd
 • Fødevarer
 • Klimapåvirkning
 • Biodiversiteten