BIODIVERSITET

RiBEMARSKEN SKAL VÆRE MERE FUGLEVENLIG

Hver eneste lille organisme på planeten har en funktion, alle organismer er afhængige af hinanden for, at vi kan trives, og vores jord kan bestå, som den er.

Et godt eksempel er regnormen. Regnormen forvandler et affaldsprodukt til muldjord, som så kan tilføre næring til planter og træer. Planter bliver til mad for andre dyr, som bliver til mad for dyr eller mennesker. Træer bruger næringen til, via fotosyntese, at producere ilt til dyr og mennesker. På mange måder er vi alle afhængige af, at regnormen trives.

Biodiversitet er den mangfoldighed af liv, der er, lige fra den mindste bakterie til det største pattedyr og de helt naturlige økosystemer, de befinder sig i. Man kan kalde biodiversitet for helheden af arter, gener og økosystemer.

Biodiversitet er i dag mange steder truet, og det skyldes, at arter mistrives og uddør, grundet intensivt landbrug, skovbrug, bebyggelse, infrastruktur og produktion. 

Ifølge Verdensnaturfonden er biodiversiteten på kraftig tilbagegang, siden 1970 er den faldet med 58% på verdensplan.

Danmarks Naturfredningsforening og Verdensnaturfonden har udarbejdet et Biodiversitetsbarometer, hvori de vurdere Danmarks indsats for styrkelsen af biodiversiteten. Vurderingen er foretaget ud fra 20 punkter som Danmark, sammen med 192 andre nationer har forpligtet sig til at nå frem til i 2020.

Af de 20 punkter halter det med halvdelen af de mål. 8 af punkterne handler om naturgenopretning, naturbeskyttelse, forurening og truede arter og de 2 sidste handler om folkeoplysning og finansiering. 

I Permeco tror vi på, at naturen blot er til låns og vi tror på, at naturen skal have fred til at være natur, og det er det, vi hver dag arbejder med.

Vi tror på, at hvis vi kan være bidragende til den oprindelige biotop skabes og vedligeholdes i de naturområder, hvor vi arbejder og oplyser om det, kan være med til at skubbe Danmark i den rigtige retning med ikke kun at opnå tilfredsstillende resultater i forhold til internationale aftaler, men også være bidragende med til at skabe en bevidsthed om hvor vigtigt det er.

Hvordan styrker man biodiversiteten i Ribe Marsken?

Det gør man først og fremmest ved at tage udgangspunkt i de oprindelige biotoper. En biotop er et mindre område som har de samme ydre vilkår, det kan være vækstvilkår, jordbundsforhold, klima osv. I biotopens område findes et livsfællesskab mellem bestemte dyre, bakterie, svampe og plantearter. Disse arter er alle afhængige af hinanden for at biotopen kan bestå.

Biotoper er ikke ens, og det skal de heller ikke være. Det der er biotopen et sted, fungerer ikke et andet sted, men de spiller allesammen sammen i økosystemer, od det er det der gør biodiversiteten. Derfor er det ikke ensbetydende med at noget biotop er vigtigere end andet, marsken er ikke vigtigere end skovene og skovene er ikke vigtigere end marsken. De er lige værdifulde og bidrager med til at vi, dyrerne, naturen, miljøet og klimaet kan bestå.