PROJEKT KLIMAGÅRDEN

VELKOMMEN TIL PROJEKT KLIMAGÅRDEN

Projekt Klimagården er en samling af 3 gårde som sammen driver ca. 600 ha med 300 malkekøer. Her føres Permeco-modellen ud i praksis.

På Projekt Klimagård fokuserer vi på at skabe et landbrug, der tilpasser sin produktionsform til de omgivelser, der er for hånden, således at den totale belastning af driften mindst er neutral, men vores målsætning er, at den er skabende og bidrager positivt til vores natur, miljø, klima og dyrevelfærd.

Læs mere om hvordan vi arbejder i praksis med vores målsætninger:

Køerne i Permeco

Vi har noget på hjertet og vi har en vision.

Vi har en vision, om at lave sublime smagfulde produkter til dig, som ikke kun er økologiske, men hvor alle processer er nøje gennemtænkt, så vi bidrager mere til naturens ressourcer end vi forbruger.

Vi har ikke kun en vision, vi er allerede i gang.

Vi har en vision om en verden hvor mennesker, dyr, natur, miljø og klima kan gå op i en højere enhed.

Vi ved, at hvis det skal blive virkelighed, skal vi gøre noget andet med vores landbrug, end hidtil.

Det gør vi på Projekt Klimagården

Lavbundsarealer spiller en hovedrolle i at reducere landbrugssektorens klimaaftryk. Men potentialerne bliver ikke forløst i tilstrækkeligt omfang, så længe løsningen alene handler om, at staten skal kompensere landmændene for at standse dyrkningen.

PERMECO vil udvikle løsninger, hvor økonomiske aktiviteter går hånd i hånd med klima-, natur- og miljøhensyn på lavbundsarealerne. De løsningerne, der udvikles i PERMECO, kan udbredes til andre landbrug og betyde, at lavbundsarealerne bidrager til flere bundlinjer og samtidigt indebære store samfundsøkonomiske besparelser.    

PERMECO’s landbrugsdrift tilgodeser disse 4 vigtige parametre i et ligeværdigt forhold:

  • Produktion af mælk og kød
  • Høj biodiversitet på store sammenhængende arealer
  • Tilbageholdelse af næringsstoffer
  • CO2-deponering

Der er os bekendt ikke tidligere arbejdet med helhedsløsninger på dette niveau, og det gør projektet unikt, nyskabende og helhedsorienteret. Der er behov for realiserbare løsninger, der kan bidrage til landdistrikternes udvikling og forbedringer af klima, natur og miljø.

Ved at gentænke landbrugsdriften på lavbundsarealerne i Ribemarsken kan vi reducere det miljøbelastende aftryk betydeligt. Driftsformen vil også kunne understøtte det traditionelle landbrug med grovfoder eller biomasse til biogasanlæg fra områder, hvor klimaændringerne fremover gør arealerne for våde til, at de kan afgræsses med dyr. Et rentabelt landbrug på lavbundsarealer vil sammen med en omfordeling af midler i EU’s landdistriktsprogram kunne bidrage til, at arealerne ikke ender med kun at blive en statslig udgift i forhold til at binde CO2 i jorden, mindske udledningen af næringsstoffer og styrke biodiversiteten, som f.eks. forholdene for ynglende engfugle. Derved sikres også en overholdelse af de gældende NATURA 2000-forpligtelser. Det er derfor nødvendigt, at Denmark  arbejder aktivt for at landbrugets støtteordninger i højere grad tilpasses for at fremme en landbrugsdrift, som er multifunktionel og tilgodeser flere vigtige parametre på en gang. 

I PERMECO skabes artsrige græsningsarealer, der er økonomiske rentable med både høj foderkvalitet og biodiversitet, mens der ophobes kulstof og tilbageholdelse af næringsstoffer i marken. Den høje foderværdi og biodiversitet skabes ved at udså de rigtig urter og græsser. En pløjefri dyrkning sikrer et veludviklet plantedække med god rodstruktur til tilbageholdelse af næringsstoffer og kulstofophobning.

PERMECO arbejder med kompostering og genanvendelse. Komposten har gode kvaliteter som gødning og strøelse. Der lagres store mængder kulstof i jorden, når den anvendes til gødning. Komposten indgår i projektet som gødningskilde på projektarealerne.

PERMECO er inspireret af tanken om permakultur. Begrebet stammer fra midt 1970érne, hvor en gruppe jordbrugere arbejdede med grundtanken om at mennesket, dyrene, naturen, miljøet og klimaet, skulle vægtes lige højt i forhold til planlægning af produktionsmetoder i landbruget, og at landbruget skulle være regenerativt. Permakultur er en grundtanke om at skabe et liv som er tilpasset naturens mønstre. I dag bruges tankegangen ikke kun til landbrug, men til planlægning af bymiljøer, virksomheder og FN har endda opbygget flygtningelejre efter permakulturens principper.

Permeco - Projekt Klimagården

Vi laver en produktion …

…hvor klimaet er tænkt ind i alle produkter, hvor dyrene har det allerbedste, vi kan tilbyde dem, hvor vi har naturen som vores vigtigste råvare, og hvor vi passer på den!

Vi tænker i helheder, og laver balance imellem mennesker, dyr, natur, klima og energi ved at skabe en ”Back to Basics” produktion. Dyrene lever af de afgrøder som findes lige uden for døren, hvor resultatet der kommer ud af det, er unikke smagfulde oplevelser, som du kan nyde med god samvittighed.

Permeco - Projekt Klimagården

Vi gør os umage, for gode ting tager tid…

…og det her skal gøres på den helt rigtige måde. Derfor er Projekt Klimagård et langsigtet projekt.

Der skal arbejdes intensivt med avl i dyreholdet, omlægning af markdriften, ombygning af stalde, og meget mere.