Hvordan knækker vi koden med øget dyrevelfærd?

I dag er der heldigvis meget stor fokus på dyrenes trivsel i det konventionelle landbrug, men der er stadig mange udfordringer at løse, synes vi.

I stalden

Vi er derfor i gang med at ansøge om tilladelser til at bygge en ny type stald, som er skræddersyet til kvægets behov. Der er mere plads pr. ko, stressfri zoner, hvilepladser og et blødt organisk materiale med god sugeevne, som sikrer at dyrene kan holdes rene og ligge tørt i stalden. Der kommer en meget bedre hygiejne og det afføder mindre sygdomme i besætningen. 

Alle undersøgelser viser, at når man giver køer mere plads og friheden til at vælge, hvor de vil opholde sig, så stiger trivslen, produktiviteten, kvaliteten af mælken og sidst men ikke mindst; Nyfødte kalve klarer sig meget bedre og får en bedre start på livet.

Når man giver køer et blødt organisk materiale at bevæge sig på og hvile i, kan det ikke kun ses og smages, at trivslen bliver bedre. Det kan også måles. Færre dyr bliver syge og dermed vil forbruget af medicin i besætningen falde. De dyr der bliver syge eller får skrammer vil meget hurtigere restituere, fordi hygiejnen bliver bedre. Med andre ord, det bliver rarere at være ko, og de produkter der kommer fra koen vil være sundere.

Det er vores tanke, at hvis landbruget fortsat skal være leverandør af vigtige madvarer til alle med de udfordringer, der er på ressourcer, klimaet og miljøet, som vi møder i dag og især i fremtiden, så er vi nødt til at tænke langsigtet, og vi er nødt til at tage alle udfordringer op og gøre noget ved dem.

Det er vores agt at bygge nye stalde, som er stort set forureningsfrie, hvor der ingen ammoniakgener er og som på langt sigt er noget billigere end almindelige kvægstalde.

Avlsarbejdet sikrer også et stærkt og sundt kvæghold – “PermeKoen”

Den moderne malkeko er fremavlet til at omdanne energirig foder til store mængder mælk. Bagsiden af medaljen er at de er blevet mere ”skrøbelige”, og ikke kan trives på de oprindelige grovfodermængder.

Permeco modellen omfatter store græsarealer, så derfor er vi nødt til at ”genopfinde” en mere robust og græsningsegnet ko. I princippet er det tilbage til 2-formålsracer, hvor der både produceres mælk og kød, ingen af delene dog så meget som i en ren malkeko/ren kødkvæg.
Vi har lidt flere ønsker til vores køer end de 2 formål. De skal også have en god robusthed, god sundhed, de skal bruges til afgræsning samt være omgængelige.

Der er lavet forsøg med at indkrydse 2-formålskøer i almindelige malkebesætninger med gode resultater. Vi tager den bare nogle skridt videre.

Da vi undervejs kommer ud i ukendt farvand, har vi valgt at starte op med 3 malkegrundracer. Holstein, Rød dansk malkerace og Jersey og krydsninger heraf.

Disse 3 er blevet indkrydset med Fleckvieh, der er en malkeversion af ”Simmentaler”. Dvs. en 2-formålsrace med gode evner for stor grovfoder (græs) optag.

De køer vi får ud af dette, vil vi så ingen krydse med Rød tysk dobbelt formåls ko /MRI. Det er en race, der i både Tyskland og Holland er kendt som gode græskøer.

Når vi kan se, hvilken af vores ”stamkrydsninger” der giver den bedste ko, vil vi kunne vælge den endelige genetik.

For at få den bedste far-genetik til de kalve vores endelige køer skal have, har vi samtidigt startet avlsarbejde med ”Wagyu”(Kobe) og Murray-grey (Australsk meget nøjsom kødrace). Meningen er at de ”overskydende” kalve vi vil få i vores produktion, skal være krydsningsstude af disse racer med vores ”kombi-ko”, således at vi vil få den bedst mulige kødkvalitet og nøjsomhed, så de kan trives på de mere ekstensive arealer. Det er det vi kalder ”Vadehavs Wagyu”.

Avlsprojektet er et meget langt projekt. Der vil gå omkring 5 år før vi endeligt kan fastlægge den endelige genetik. Men allerede nu er de første krydsninger indgået i besætning og produktion.

Afgræsning i Ribemarsken

I Permeco vil vi have at vores dyr også trives på engene i Ribemarsken. Kvæget skal være robust til at gå ude i det danske vejr på fugtige lavbundsarealer uden, at der er en forhøjet risiko for sygdom. Vores kvæg skal bidrage til en skånsom afgræsning af engene omkring Ribe.

En mark med en høj foderværdi sikrer god dyrevelfærd, idet dyrene får en sund og nærende kost. Græsarealerne udgøres derfor af mange forskellige slags græsser og urter, der giver dyrene en næringsrig kost med et stort indhold af proteiner og vitaminer. F.eks benyttes en foderplan baseret på græs, med plantefedtstoffer til reduktion af metan fra køerne. Permeco arbejder på at blive 100% selvforsynende.  

 I dag er dyreholdet på Projekt Klimagården en stor blanding af Sortbrogede Dansk Malkekøer, Røde Danske Malkekøer og Jersey.

Hvordan fremtidens ko, vil se ud er et stort spørgsmål, fordi vi ved det ikke, den type krydsningsarbejde vi sætter i gang er aldrig prøvet før.”