MILJØ

Vi skal passe på det vi har, så alt hvad vi foretager os i Permeco, er med henblik på at skåne miljøet mest muligt

Både i landbrugssektoren og i forskningen forventer man, at flere løsninger på dele af landbrugets miljøpåvirkninger kan findes på lavbundsarealer, og der tales meget om, hvordan man bedst kan drive landbrug på disse. Lavbundsarealer har ofte en større udvaskning af næringsstoffer end de højereliggende jorder, der ikke er grøftet og drænet så meget. Det skyldes, at disse lavbundsjorder er mere vandlidende  – nogle gange langt hen i foråret og igen tidligt i efteråret. Dermed er dyrkningssikkerheden heller ikke er så høj.

PERMECO omlægger ikke lavbundsarealerne, der i stedet anvendes til afgræsning og slæt. Arealerne udvikler et veludviklet rodnet, som er af varierende dybde, idet der udsås forskellige arter af græs og urter, hvis rodnet er meget forskellig. Dette sikrer et godt næringsoptag fra flere jorddybder. En kraftig vegetation og et veludviklet rodnet optager næringsstoffer og sikrer også at overfladeafstrømningen mindskes. 

Næringsstoftilførslen til arealerne skal være af en karakter, som kan være tilgængelig, netop når planterne har brug for optag. Udbringningstidspunktet er derfor vigtigt, og samtidig har den faste gødning også en rolle i at øge insektindholdet i jorden, da den faste gødning er et naturligt fødegrundlag.